Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 Wspieranie integracji społeczno – gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w oparciu o art. 39 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U.2022 poz.1079). ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem oraz realizacją projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 Wspieranie integracji społeczno -gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

PODMIOTY UPRAWIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2023 r.,poz.571) – spełniające łącznie następujące warunki:

 1. są zarejestrowane, od co najmniej 12 miesięcy,
 2. realizują działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze problematyki pomocy i integracji społecznej i w przypadku realizowanych działań są do nich uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze. zm.).
 3. posiadają doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu o podobnym charakterze, współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub środków krajowych,
 4. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie).

GŁÓWNYM CELEM REALIZACJI PROJEKTU: będzie wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

WSPARCIEM OBJĘTE ZOSTANĄ: bezpaństwowcy, obywatele państw trzecich w tym migranci i ich otoczenie, osoby o nieokreślonym obywatelstwie, podmioty działające na rzecz obywateli państw trzecich, podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, pracodawcy zatrudniający obywateli państw trzecich, społeczeństwo przyjmujące.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ WSTĘPNIE REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

1) Wsparcie infrastruktury społecznej, w tym inwestycje w mieszkania wspomagane/komunalne (szczególnie dla przedstawicieli branż kluczowych i deficytowych, np. lekarzy, oraz osób z niepełnosprawnościami).

2) Inwestycje w miejsca pobytu dziennego, zwłaszcza dla dzieci, i inną infrastrukturę niezbędną dla integracji obywateli państw trzecich, w tym osób uciekających przed agresją zbrojną z Ukrainy (np. lokalne miejsca integracji dla dzieci i młodzieży z Polski i innych państw trzecich typu świetlice integracyjne).

3) Wsparcie adaptacyjne obywateli państw trzecich, w tym osób uciekających przed agresją zbrojną z Ukrainy, np. w formie pomocy prawno-administracyjnej, zatrudnienia tłumacza, nauki języka polskiego, uczenia wartości i kultury społeczeństwa przyjmującego, w ramach tworzonej infrastruktury społecznej i miejsc integracji.

5) Wsparcie rodziny, w tym dzieci i młodzieży, uciekinierów wojennych z Ukrainy, dostosowane do ich potrzeb (np. w formie pomocy psychologicznej, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci), w ramach tworzonej infrastruktury społecznej i miejsc integracji.

6) Wspólne aktywności dla rodzin obywateli państw trzecich, w tym osób uciekających przed agresją zbrojną z Ukrainy, i społeczeństwa przyjmującego (np. pikniki edukacyjne, warsztaty tematyczne, np. kulinarne, wydarzenia kulturalne, koncerty, zajęcia dla dzieci), w ramach tworzonej infrastruktury społecznej i miejsc integracji.

7) Inne usługi społeczne niezbędne do zwiększenia integracji obywateli państw trzecich, w tym Ukraińców, z mieszkańcami regionu, w tym mających na celu przełamywanie stereotypów oraz niekorzystanych trendów w zakresie postrzegania imigrantów, poprzez np. warsztaty, pikniki, koncerty, w ramach tworzonej infrastruktury społecznej i miejsc integracji.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT BĘDZIE PRZYGOTOWANY M.IN. W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I WYTYCZNE:

 1. Regulamin naboru, który zostanie umieszczony w IV kwartale br. na stronie rpo.opolskie.plexternal zgodnie z przyjętą w 25 września 2023 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 10495/2023, która ustaliła Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 .
 2. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
 3. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych
  na lata 2021-2027. external, PDF document
 1. Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.
 2. Wytyczne dotyczące włączenia społecznego na lata 2021-2027.

 

CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:

Wspólne przygotowanie oraz realizację projektu mającego na celu wspieraniem integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów

 1. czynnym udziale przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań
  i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
 2. wspólnej realizacji zaplanowanych działań,
 3. współpracy przy obsłudze logistyczno-organizacyjnej projektu,
 4. wspólnym zarządzaniu projektem.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Potencjalni Partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z Regulaminem otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 Wspieranie integracji społeczno -gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz drukiem oferty stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu.

Ww. Regulamin wskazuje także na dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (załączniki do oferty, w tym gotowe druki, którymi należy się kierować przygotowując ofertę). Dokumenty stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie, cel konkursu, kryteria wyboru Partnera, zasady i termin złożenia oferty oraz otwarcia ofert, sposób i kryteria oceny ofert, sposób informowania o przebiegu i wynikach konkursu oraz zakres obowiązków, uprawnień i sposób działania Komisji Konkursowej określa ww. Regulamin.

Przy wyborze partnera oceniane będą:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i zakres współpracy z ROPS w trakcie przygotowania projektu,
 2. deklarowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub krajowych.

Z wybranym Partnerem/Partnerami zostanie podpisane porozumienie lub umowa  partnerska przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nie otwierać – otwarty nabór na Partnera/ów w projekcie realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 Wspieranie integracji społeczno -gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów do dnia 08.12.2023r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich. Dla ofert przesyłanych drogą pocztową lub usług kurierskich liczy się data wpływu.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do wspólnej realizacji ww. projektu.
 2. Negocjowania warunków realizacji zadań.
 3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Uwaga;

Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Regulamin konkursu.docxMS Word document, opens a new window

Załączniki do regulaminu konkursu.docxMS Word document, opens a new window

Zarządzenie w sprawie regulaminu otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych.docxMS Word document, opens a new window

Protokół z posiedzenia komisji – wybór oferty NGO2.docxMS Word document, opens a new window

Post meta