Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w oparciu o art. 39 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem oraz realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.

PODMIOTY UPRAWIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) – spełniające łącznie następujące warunki:

a) są zarejestrowane, od co najmniej 12 miesięcy,

b) realizują działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze problematyki pomocy i integracji społecznej i są uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.),

c) posiadają doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu o podobnym charakterze, współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub środków krajowych,

d) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie).

Konkurs nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

ZAKŁADANY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Wsparcie w projekcie skierowane będzie zarówno do rodzin naturalnych mających trudności w opiece nad dziećmi, jak i do dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej. Planuje się m.in. działania wspomagające rodziny w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Będą do nich należeć m.in. usługi aktywizujące i wspierające np. w postaci specjalistycznego poradnictwa.

Jednocześnie zakłada się, iż z możliwości kształcenia i doskonalenia będą mogły skorzystać osoby wspomagające rodziny oraz sprawujące pieczę zastępczą. Z kolei w stosunku do dzieci planuje się realizację przedsięwzięć mających na celu wzrost ich kompetencji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych np. poprzez udział w zajęciach w placówkach wsparcia dziennego lub w stosunku do dzieci z niepełnosprawnościami dodatkowych zajęć opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

Z  propozycji  projektu  będą mogli skorzystać również wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym np. w formie  indywidualnych programów usamodzielnienia realizowanych w mieszkaniach chronionych/wspomaganych/treningowych.

Grupa docelowa objęta wsparciem tj.:

 • rodziny (biologiczne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi, w tym doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych i kryzysowych, w tym ofiary przemocy w rodzinie i ich otoczenie,
 • otoczenie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych potrzebujących wsparcia oraz otoczenie ich rodzin (biologicznych, zastępczych, adopcyjnych),
 • kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz członkowie ich rodzin, a także kandydaci na rodziców adopcyjnych oraz członkowie ich rodzin,
 • osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz członkowie ich rodzin,
 • dzieci, młodzież i młodzi dorośli przebywający w instytucjonalnej pieczy zastępczej i innych placówkach całodobowych o charakterze długoterminowym, w tym osoby uczące się i opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze i inne,
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym kadra pomocy i integracji społecznej i kadra systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, kadry świadczące usługi dla ofiar przemocy.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

 1. Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2022, poz. 447 ze zm.) m.in. poprzez:
 • usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (m.in. asystentura rodzinna, mediacje rodzinne, grupy wsparcia, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci poprzez usługi placówek wsparcia dziennego, terapia rodzinna, itp.),
 • kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji,
 • działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym zwłaszcza dzieciom dostępu do dóbr kultury/wzmacnianie uczestnictwa w kulturze (w tym aktywności kulturotwórcze, kreatywne), a także dostępu do ciekawych form spędzania wolnego czasu i rekreacji,
 • usługi interwencji kryzysowej (obejmujące m.in. tworzenie i rozwój ośrodków interwencji kryzysowej i punktów interwencji kryzysowej, zapewnienie dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych, w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, konsultacje z terapeutą lub innymi specjalistami np. psychiatrami i innymi lekarzami, psychoterapia, grupy wsparcia, konsultacje prawne, telefony zaufania/telefoniczna interwencja kryzysowa,
 • poprawa dostępu do lokali/mieszkań o charakterze interwencyjnym (w związku z doświadczeniem trudnej sytuacji kryzysowej lub w wyniku doświadczania przemocy),
 • doskonalenie zawodowe kadry pomocy i integracji społecznej i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w obszarze wsparcia rodziny i dziecka jako działanie uzupełniające oraz zapewnienie dostępu do superwizji,
 • promocja rodziny i rodzicielstwa jako działanie uzupełniające.
 1. Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2022, poz. 447 ze zm.) m. in. poprzez:
 • realizację działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej, m.in. poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z rozwojem infrastruktury tych usług,
 • usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia,
 • indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o charakterze wspomaganym/chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą, wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe dla usamodzielnianej młodzieży,
 • kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą i inne instytucje całodobowe, w tym poprzez wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielniania, budowanie kręgów wsparcia, mieszkania wspomagane i „usamodzielniania na próbę” (polegającego na wsparciu osoby w doświadczaniu samodzielnego życia poza pieczą zastępczą lub instytucją całodobową, z możliwością powrotu do pieczy lub instytucji całodobowej, albo w sytuacji kryzysu albo żeby w bardziej dojrzały sposób budować plan na usamodzielnienie; może obejmować m.in. pobyt w mieszkaniu wspomaganym lub dofinansowanie najmu mieszkania, wsparcie związane z poszukiwaniem pracy, wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielnia),
 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • usługi wsparcia dla rodzin zastępczych (m.in. wsparcie wytchnieniowe),
 • wsparcie preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i postadopcyjne (np. diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne psychologiczne,
 • wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek całodobowych o charakterze długoterminowym polegające na realizowaniu (w oparciu o posiadane zasoby) działań poza dotychczasowymi zadaniami, m.in form wsparcia dziennego, środowiskowego, wsparcia wytchnieniowego, mieszkalnictwa wspomaganego oraz – jako element działań – przygotowanie, uzyskanie i zmianę kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach poza placówkami,
 • doskonalenie zawodowe kadry pomocy i integracji społecznej i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w obszarze wsparcia rodziny i dziecka jako działanie uzupełniające,
 • idei adopcji i rodzicielstwa zastępczego jako działanie uzupełniające,
 • podnoszenie kompetencji rodzicielskich rodziców zastępczych i adopcyjnych.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT BĘDZIE PRZYGOTOWANY M.IN. W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I WYTYCZNE:

 1. Regulamin naboru, który zostanie umieszczony w II kwartale 2023r. na stronie rpo.opolskie.plexternal – zgodnie z przyjętą w dniu 4 stycznia 2023 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 8608/2023, która ustaliła Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 2. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
 3. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. external, PDF document
 4. Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.

CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

 1. czynnym udziale przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań
  i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
 2. wspólnej realizacji zaplanowanych działań,
 3. współpracy przy obsłudze logistyczno-organizacyjnej projektu,
 4. wspólnym zarządzaniu projektem.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Potencjalni Partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z Regulaminem otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy  opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” oraz drukiem oferty stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu. Ww. Regulamin wskazuje także na dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (załączniki do oferty, w tym gotowe druki, którymi należy się kierować przygotowując ofertę). Dokumenty stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie, cel konkursu, kryteria wyboru Partnera, zasady i termin złożenia oferty oraz otwarcia ofert, sposób i kryteria oceny ofert, sposób informowania o przebiegu i wynikach konkursu oraz zakres obowiązków, uprawnień i sposób działania Komisji Konkursowej określa ww. Regulamin.

Przy wyborze Partnera oceniane będą:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i zakres współpracy z ROPS
  w Opolu w trakcie przygotowania projektu,
 2. deklarowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub krajowych.

Z wybranym Partnerem/Partnerami umowa partnerska zostanie podpisana po przyjęciu projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy o jego dofinansowanie. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nie otwierać – otwarty nabór na Partnera w projekcie „Bliżej rodziny i dziecka – etap II” do dnia 28 czerwca 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich. Dla ofert przesyłanych drogą pocztową lub usług kurierskich liczy się data wpływu.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do wspólnej realizacji ww. projektu.
 2. Negocjowania warunków realizacji zadań.
 3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Uwaga:

Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Regulamin konkursu.docxMS Word document, opens a new window

Załączniki do regulaminu konkursu.docxMS Word document, opens a new window

Zarządzenie w sprawie regulaminu otwartego naboru.docxMS Word document, opens a new window

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera.docxMS Word document, opens a new window

 

Post meta