Nabór na zagraniczną wizytę studyjną

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, której celem jest poznanie struktury i organizacji sytemu przedsiębiorczości społecznej wg wybranych kluczowych sfer rozwoju (ramy prawne i wynikające z nich dostosowania, praktyka funkcjonowania sektora) we Włoszech.

Podstawowe informacje na temat wizyt studyjnych:

Odbiorcy: pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej oraz OWES, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, przedstawiciele nauki, biznesu, osoby działające bądź zainteresowane działalnością sektorze ES z terenu województwa opolskiego.

WŁOCHY (Region Sardynia)

Termin: 13-16 września 2022 r.

Cel wizyty: zapoznanie uczestników ze strukturą i organizacją włoskiego sytemu przedsiębiorczości społecznej (ramy prawne i wynikające z nich dostosowania, praktyka funkcjonowania sektora). Wizyta obejmuje m.in. spotkania w wybranych podmiotach ekonomii społecznej, które mają swoją siedzibę na terenie Sardynii. Program wizyty sprofilowany jest w kierunku kluczowych sfer rozwoju takich jak: rolnictwo społeczne (rolnictwo zaangażowane społecznie), lokalny potencjał kulturowy, usługi społeczne dla poszczególnych grup osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem odnawialne źródła energii.

Termin zgłoszenia: 23 sierpnia 2022 r.

Liczba uczestników wizyty: 20

Zapewnione świadczenia: usługi edukacyjne, transport (z Opola i do Opola oraz w trakcie trwania wizyty), noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie.

Źródło finansowania: Projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Warunki naboru uczestników Wizyty studyjnej: 

  1. Wizyta studyjna przeznaczona jest dla osób działających bądź zainteresowanych działalnością w sektorze ES z terenu województwa opolskiego.
  2. Liczba uczestników Wizyty jest ograniczona, dlatego podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę celności uzasadnienia oraz kolejność zgłoszeń, które będą poddane analizie przez ROPS.
  3. Podstawą udziału w Wizycie Studyjnej będzie dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole (Sekretariat) wypełnionych oraz podpisanych własnoręcznie przez uczestnika dokumentów: „Karta zgłoszeniowa” oraz „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”.
  4. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w Wizycie Studyjnej, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w wyjeździe poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dokumenty zgłoszeniowe przesłane lub doręczone przez uczestników po upływie ostatecznego terminu lub błędnie / niewłaściwie wypełnione nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.


Do pobrania:

Harmonogram wyjazduMS Word document, opens a new window

Karta zgłoszeniowaMS Word document, opens a new window

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychMS Word document, opens a new window

Post meta