Bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu psychogerontologii

W związku z realizacją projektu pt. NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja  Społeczna,  współfinansowanego  z  europejskiego  Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych dwusemestralnych studiach podyplomowych z zakresu psychogerontologii.

Studia skierowane są do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego – kadra OPS: pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych – starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej
lub/i niepełnosprawnej, bezpośrednio zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu.

Czas trwania i forma przeprowadzenia studiów:

Dwusemestralne studia w okresie od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r., zajęcia w soboty/niedziela.

Miejsce:

Budynki Uniwersytetu Opolskiego na terenie miasta Opole.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Zawarto w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Rekrutacja:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem rops(at)rops-opole.pl w terminie do 31.12.2021 r. 12.01.2022 r. 20.01.2022 r. 28.01.2022 r. (przedłużono termin rekrutacji).
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kandydata/kę na  szkolenie i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika na studiach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu zostaną przekazane telefonicznie lub pocztą e-mail jedynie osobom zakwalifikowanym.
 4. O przyjęciu na studia będzie decydowało:
  1. kolejność zgłoszeń,
  2. spełnianie wymagań formalnych zawartych w formularzu zgłoszenia,
  3. max. 1 osoba z jednej jednostki (w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc dopuszcza się udział kolejnych osób z jednostki).
 5. Liczba miejsc ograniczona – 40 uczestników projektu.
 6. Informacje nt. studiów oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl.
 7. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią
  Ewą Skarżyńską, tel. 77 456 58 95
 8. Załączniki:
 9. plan zajęć, uwzględniający daty oraz godziny przebiegu całych studiów wraz
  z tematami i warunkami ukończenia studiówMS Word document, opens a new window
 10. formularz zgłoszeniaMS Word document, opens a new window

Post meta