Konkurs „Senior+” edycja 2022 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 1 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. (zwany dalej: Programem) na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 60 mln złotych. O dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i wyposażenie placówki oraz na zapewnienie
funkcjonowania już istniejących placówek. Dofinansowane będą jedynie projekty jednoroczne, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2022 roku. Zatem nieprzekraczalnym terminem zakończenia zadania jest 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej http://www.senior.gov.pl/external, opens a new window , https://www.gov.pl/web/rodzinaexternal, opens a new window oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.opole.uw.gov.plexternal, opens a new window).

Post meta