Bezpłatne szkolenia przygotowujące osoby do realizacji usług w mieszkaniach wspomaganych

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu, przygotowującym osoby do realizacji usług w mieszkaniach wspomaganych, organizowanych w ramach projektu Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020).

Szkolenia skierowane są do osób zamieszkałych/zatrudnionych na terenie gmin: Brzeg, Paczków i Biała oraz ich gmin ościennych (zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz innych, posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe) – szczegółowy opis odbiorców szkolenia stanowi załącznik nr 3. 

Uczestnicy szkolenia, po jego ukończeniu, będą przygotowani do podjęcia pracy (lub dodatkowego zatrudnienia) w mieszkaniach wspomaganych, które w najbliższych latach mają być w coraz większej liczbie tworzone na terenie województwa opolskiego.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry mieszkań wspomaganych poprzez uczestnictwo zgłoszonych osób w zajęciach teoretycznych i praktycznych, w ramach których prowadzony będzie odpowiedni trening umiejętności oraz posiadanych kompetencji w zakresie opieki, wsparcia, nadzoru i aktywizacji lokatorów mieszkań wspomaganych.

Tematyka szkolenia jest zbieżna z promowaną i wprowadzaną w kraju ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych, mającą na celu m. in. odciążenie instytucji świadczących dotychczasową pomoc na rzecz stworzenia warunków do samodzielnego i niezależnego życia w miejscu zamieszkania osoby, bez konieczności przenoszenia jej do nowego środowiska/instytucji opieki.

Szkolenie trwa 160 godzin (5 zjazdów z noclegami) w podziale na następujące moduły:

  • I Moduł – Trening kompetencji społecznych – 40 godzin, w tym 30 praktycznych;
  • II Moduł – Medyczne aspekty opieki nad mieszkańcem – 30 godzin, w tym 20 praktycznych;
  • III Moduł – Psychologiczno-pedagogiczne aspekty życia i funkcjonowania mieszkańców lokali wspomaganych – 30 godzin, w tym 20 praktycznych;
  • IV Moduł – Ekonomiczne i prawno-socjalne aspekty życia w mieszkaniu wspomaganym – 30 godzin, w tym 10 praktycznych;
  • V Moduł – Czas wolny i aktywność społeczna, kulturalna i zawodowa lokatorów mieszkań wspomaganych – 30 godzin, w tym 20 praktycznych.

Szkolenie jest bezpłatne (uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu), a warunkiem udziału w nim jest wypełnienie dołączonego do niniejszego pisma FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (zał. 1) oraz Oświadczenia uczestnika projektu (RODO – zał. 2) i przesłanie tych dokumentów do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na adres (a.karlinska@rops-opole.plSend email lub hls@rops-opole.plSend email) w terminie do 4 listopada 2021 r.

Szczegółowy harmonogram zjazdów dla grup szkoleniowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

W razie pytań proszę o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w ROPS w Opolu: Anna Karlińska (tel. 077 442 75 32) lub Halina Łasińska-Światłoch (tel. 077 442 75 37).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowyMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia na szkolenie 2MS Word document, opens a new window

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)MS Word document, opens a new window

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis odbiorców szkoleniaMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 4 – Harmonogram zjazdów grup szkoleniowychMS Word document, opens a new window

Załącznik – Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach dla kadry mieszkań wspomaganych, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”MS Word document, opens a new window

Post meta