Bezpłatne szkolenie pn.: „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Logo EU, flaga RP, Logo Opolskie, Logo EFS

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zajmujących się bezpośrednią pracą z tzw. rodzinami problemowymi w woj. opolskim tj.

 • pracownicy socjalni (dot. wyłącznie PCPR),
 • asystenci rodziny,
 • pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • pracownicy placówek wsparcia dziennego,
 • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,

 Czas trwania i forma przeprowadzenia szkolenia:

pięć trzydniowych sesji (każda sesja po 24 godz. dydaktyczne szkolenia – 1h dydaktyczna=45 minut), tj. 5 sesji po 3 dni szkolenia po 8 godzin dydaktycznych w formie 1 zjazdu 3-dniowego każda sesja. Częstotliwość – sesja raz w miesiącu. Studium odbędzie się w terminach:

I sesja   – 23-25.08.2021 r.

II sesja  – 13-15.09.2021 r.

III sesja – 04-06.10.2021 r.

IV sesja – 22-24.11.2021 r.

V sesja  – 13-15.12.2021 r.

Zakres merytoryczny szkolenia:

I

Praca z rodziną z problemem przemocy.

– definicja, formy i rodzaje przemocy,

– identyfikacja zjawiska przemocy w rodzinie – metody diagnozy,

– system usług i instytucji społecznych świadczących pomoc w zakresie pracy z rodziną z problemem przemocy,

– etyka pracy z rodziną dotkniętą problemem przemocy.

II

Portret psychologiczny osoby doświadczającej przemocy.

– mechanizmy przemocy w rodzinie w kontekście osoby doświadczającej przemocy,

– zasady udzielania pomocy osobie doznającej przemocy,

– trudności w pracy z osobami doznającymi przemocy.

III

Dziecko, jako ofiara przemocy

– sytuacja psychospołeczna dziecka krzywdzonego,

– dziecko, jako świadek przemocy,

– diagnoza i formy przemocy wobec dziecka,

– prawna ochrona dziecka przed krzywdzeniem.

IV

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

– specyfika kontaktu z osobą starszą lub niepełnosprawną doznającą przemocy w rodzinie,

– strategie pomocy osobie starszej i niepełnosprawnej doznającej przemocy,

– praca interdyscyplinarna na rzecz środowiska, w którym żyje krzywdzony senior,

– aspekty prawne, społeczne, moralne i psychologiczne osób doznających przemocy.

V

Praca ze sprawcą przemocy.

– portret psychologiczny sprawcy przemocy – sposoby działania,

– model pracy ze sprawcą przemocy – pomoc, stawianie granic,

– komunikacja ze sprawcą przemocy,

– programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

VI

Współpraca instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

– podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– współpraca z organizacjami pozarządowymi,

– współpraca interdyscyplinarna w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy.

Koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz nocleg (w przypadku gdy miejsce szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania o więcej niż 50 km, a szkolenie rozpoczyna się przed godz. 9.00 lub kończy po godz. 17.00) są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone w hotelu Festival, ul. Oleska 86, 45-222 Opole.

W przypadku ogłoszenia obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w związku z pandemią COVID-19 szkolenie odbędzie się w formie zdalnej.

 Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem d.sredzinska@rops-opole.plSend email w terminie do 31 lipca 2021 r.:
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kandydata na  szkolenie i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniu.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu oraz szczegóły zostaną przekazane telefonicznie jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych,
  • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych,
  • motywacja do szkolenia,
  • kolejność zgłoszeń.
 5. Liczba miejsc ograniczona – 15 uczestników projektu.
 6. Informacje nt. projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl
 7. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Danutą Średzińską, tel.77/ 44 15 250 wew. 24

Załączniki:

 1. Formularze zgłoszenia/skierowaniaMS Word document, opens a new window

 

 

Post meta