Nabór na spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu sieciującym podmioty reintegracyjne województwa opolskiego

Podstawowe informacje na temat spotkania sieciującego:

Odbiorcy: pracownicy podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa opolskiego.

Miejsce: siedziba CISPOL w Polanowicach 94

Termin: 29–30 listopada 2021 r.

Zakres programu merytoryczno-organizacyjnego spotkania:

  • Przedstawienie zasad funkcjonowania budowanej sieci współpracy;. analiza wpływu sieciowania na standardy jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej (warsztaty); współpraca wielosektorowa w celu efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów
  • Przedstawienie informacji dotyczące planów związanych ze wsparciem podmiotów reintegracyjnych w nowej perspektywie finansowej
  • Zapoznanie uczestników z doświadczeniami w funkcjonowaniu lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze reintegracyjnym
  • Wymiana doświadczeń
  • Identyfikacja barier, przeszkód, na które napotkają podmioty reintegracyjne
  • Podtrzymywanie kontaktów oraz wzajemne konsultacje w celu zapewnienia odpowiedniego standardu usług
  • Prezentację przykładów inicjatyw tzw. dobrych praktyk w funkcjonowaniu Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • współpraca z samorządem – spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego

Termin zgłoszenia: 23 listopada 2021 r., do godz. 13.00

Liczba uczestników spotkania sieciującego: 15

Zapewnione świadczenia: usługi edukacyjne, transport (w trakcie spotkania sieciującego), nocleg (dla osób spoza Byczyny), wyżywienie, ubezpieczenie.

Źródło finansowania: Projekt „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Karta zgłoszenia.docxMS Word document, opens a new window

Post meta