Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza do udziału w konkursie „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”

Logotypy

Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz dobra wspólnego, promocja ekonomii społecznej, solidaryzmu społecznego oraz wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i propagowania wartości demokratycznych.

Kandydatów do tytułu „PES Roku” mogą zgłaszać: podmioty ekonomii społecznej (PES), inne organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji PES, organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć w załączonym do ogłoszenia Regulaminie.

termin przyjmowania zgłoszeń: 08.09.2021 r. – 30.09.2021 r.

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: „Lokalność”, „Reintegracja” oraz „Zespół”.

 1. a) Kategoria „Lokalność”:
 • czas i zasięg działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego),
 • zaangażowanie oraz skuteczność działania,
 • współpraca i angażowanie społeczności lokalnej,
 • wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania.
 1. b) Kategoria „Reintegracja”:
 • czas i zasięg działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego),
 • osiągnięcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej,
 • wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania.
 1. c) Kategoria „Zespół”:
 • czas działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego),
 • rotacyjność kadry,
 • rozwój zawodowy,
 • wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) można złożyć osobiście w siedzibie ROPS, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole z dopiskiem na kopercie Konkurs „PES Roku” lub też wysyłając scan pocztą elektroniczną na adres: rops@rops-opole.pl.

Uhonorowanie laureatów nastąpi podczas „Gali Aktywności Obywatelskiej” organizowanej w ramach projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Tytułu „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik do uchwały – Regulamin konkursu.docxMS Word document

Post meta