Bezpłatne szkolenie pn. „Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym”

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych,  serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu  pn. „Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym” podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Pismo przewodnie.docxMS Word document, opens a new window

Karta zgłoszeniowa – Zespół stresu 04-05.03.2021.docxMS Word document, opens a new window

Karta zgłoszeniowa – Zespół stresu 18-19.03.2021.docxMS Word document, opens a new window

Post meta