Strategie i programy

UCHWAŁA Nr XIII/138/2016 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 – 2025 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Załącznik Nr 1 – Program pomocy i integracji społecznej na lata 2016-2025 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Załącznik Nr 2 – Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2017 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Załącznik Nr 3 – Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2017 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
Załącznik Nr 4 – Zal. Nr 4 Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie na lata 2016-2025 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


Uchwała Nr 4191/2013 z dnia 8 października 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020external, otworzy się w nowym oknie

Wieloletni Regionalny Plan Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Ramowy program ochrony ofiar - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały przyjmującej program rozwoju pn. „Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 – 2022” - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie