Zrealizowane

Realizacja projektu Razem ale osobno… Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową, jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

RAZEM ALE OSOBNO – Poradnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkowąPDF document, opens a new window

REALIZATORZY PROJEKTU:

 • Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu – partner wiodący
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

OKRES REALIZACJI:
Od 2 maja do 31 grudnia 2011 r.

Cel główny projektu
Polsko-czeska wymiana doświadczeń oraz promowanie i inspirowanie nowych działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezdomności, alkoholizmowi i narkomanii z uwzględnieniem specyfiki regionu pogranicza.

Cele szczegółowe
– promocja dobrych praktyk oraz rozwijanie partnerstwa
– rozwijanie prewencji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecznym
– podniesienie jakości wykonywanych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

Zrealizowane działania:

 1. Wojewódzka impreza integracyjna dla osób starszych
 2. Konferencja nt. obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 3. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 4. Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OSÓB STARSZYCH ZREALIZOWANA DZIĘKI FINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Celem projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej”,jest rozwój gospodarki społecznej w województwie opolskim.

Przedsiębiorczość społeczna zgodnie z ogólnoświatowymi trendami jest najbardziej efektywnym i dynamicznym intrumentem do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego.

Adresaci projektu:

 • osoby bezrobotne
 • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej
 • przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej
 • przedstawiciele instytucji rynku pracy
 • osoby zatrudnione,

Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału oraz podniesienie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej , kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia i innych służb obszaru woj. opolskiego oraz promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w województwie opolskim.

O projekcie
Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw.

O projekcie
Projekt pn. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Jego przedmiotem jest koordynowanie oraz prowadzenie działań służących rozwojowi i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w regionie,

Projekt pn. „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”

O projekcie.

Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

O projekcie
Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.