Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Opolskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 30.06.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 15.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 12.08.2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Pani Anna Pydych tel. 77 4415250 wew. 31.

31.05.2022 r.

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdfPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej.pdfPDF document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej.pdfPDF document, opens a new window
  4. Klauzula RODO.pdfPDF document, opens a new window

5.07.2022 r.

  1. Braki formalne oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Opolskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku.docxMS Word document, opens a new window

26.07.2022 r.

  1. Uchwała rozstrzygająca.docxMS Word document, opens a new window