Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.05.2022 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 10.06.22 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 24.06.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 15.07.2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Pani Małgorzata Widulińska tel. 77 44 152 50 wew. 22.

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnejPDF document, opens a new window
  3. Kata oceny merytorycznejPDF document, opens a new window
  4. Klauzura RODOPDF document, opens a new window

22.06.2022 r.

  1. Braki formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku, skierowanym do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.docxMS Word document, opens a new window

14.07.2022 r.

  1. Uchwała nr 7420/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 rok.docxMS Word document, opens a new window