Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie, wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w oparciu o art. 39 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U.2022 poz.1079). ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem oraz realizacją projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”.

PODMIOTY UPRAWIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2019 r.,poz.688) – spełniające łącznie następujące warunki:

 1. są zarejestrowane, od co najmniej 12 miesięcy,
 2. realizują działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze problematyki pomocy i integracji społecznej i w przypadku realizowanych działań są do nich uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.).
 3. posiadają doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu o podobnym charakterze, współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub środków krajowych,
 4. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ).

GŁÓWNYM CELEM REALIZACJI PROJEKTU: będzie zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

WSPARCIEM OBJĘTE ZOSTANĄ: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby starsze (pow. 60 r. życia)  i z niepełnosprawnościami (także rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych i personel służb świadczących usługi społeczne.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ WSTĘPNIE REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

 1. usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dzienne formy usług opiekuńczych,
 2. Marszałkowski Kurier Społeczny, ale tylko i wyłącznie jako zadanie Partnera,
 3. pomoc dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w zakresie informacji i doradztwa, usług opiekuńczych, usprawnienia w mieszkaniach (adaptowalność), wypożyczalni sprzętu, wsparcia wytchnieniowego,
 4. rozwój usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w formach środowiskowych, dziennych i całodobowych (w tym wytchnieniowych), w tym w ośrodkach wsparcia, w powiązaniu z usługami z zakresu opieki medycznej;
 5. rozwój usług asystencji osobistej wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami;
 6. upowszechnienie form wspólnego zamieszkiwania osób niespokrewnionych oraz zamieszkiwania dziennego lub całodobowego opiekunów w mieszkaniach osób wymagających wsparcia wraz z niezbędnymi usługami; rodzinne domy pomocy;
 7. rozwój mieszkalnictwa adaptowalnego (w tym terapeuta przestrzeni, doradztwo architektoniczne, dostosowanie i niezbędny remont, zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia);
 8. rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i mieszkań chronionych, w tym zapewnienie kosztów remontu, adaptacji, zakupu wyposażenia oraz zapewnienia usług wspierających dla mieszkańców;
 9. upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
 10. wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek całodobowych o charakterze długoterminowym, polegające na realizowaniu (w oparciu o posiadane zasoby) działań poza dotychczasowymi zadaniami, w tym m.in form wsparcia dziennego, środowiskowego, wsparcia wytchnieniowego, mieszkalnictwa wspomaganego, oraz jako element działań przygotowanie, uzyskanie i zmianie kompetencji pracowników placówek w działaniach poza placówkami,
 11. wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania
  z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych,
 12. wsparcie działań zapobiegających umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych długoterminowych z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej i innych usług specjalistycznych,
 13. wsparcie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jako element wsparcia (kompleksowość usługi opiekuńczej),
 14. rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności lokalnej, w tym działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie

PRZEDMIOTOWY PROJEKT BĘDZIE PRZYGOTOWANY M.IN. W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I WYTYCZNE:

 1. Regulamin naboru, który zostanie umieszczony w II kwartale br. na stronie rpo.opolskie.plexternal – zgodnie z przyjętą w dniu 4 stycznia 2023 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 8608/2023, która ustaliła Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 .
 2. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
 3. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych
  na lata 2021-2027. external, PDF document
 4. Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.
 5. Wytyczne dotyczące włączenia społecznego na lata 2021-2027.

CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:

Wspólne przygotowanie oraz realizację projektu mającego na celu wsparcie osób niesamodzielnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

 1. a) czynnym udziale przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań
  i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
 2. b) wspólnej realizacji zaplanowanych działań,
 3. c) współpracy przy obsłudze logistyczno-organizacyjnej projektu,
 4. d) wspólnym zarządzaniu projektem.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Potencjalni Partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z Regulaminem otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” oraz drukiem oferty stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu.

Ww. Regulamin wskazuje także na dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (załączniki do oferty, w tym gotowe druki, którymi należy się kierować przygotowując ofertę). Dokumenty stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie, cel konkursu, kryteria wyboru Partnera, zasady i termin złożenia oferty oraz otwarcia ofert, sposób i kryteria oceny ofert, sposób informowania o przebiegu i wynikach konkursu oraz zakres obowiązków, uprawnień i sposób działania Komisji Konkursowej określa ww. Regulamin.

Przy wyborze partnera oceniane będą:

 1. a) zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i zakres współpracy z ROPS w trakcie przygotowania projektu,
 2. b) deklarowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub krajowych.

Z wybranym Partnerem/Partnerami zostanie podpisane porozumienie lub umowa  partnerska przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nie otwierać – otwarty nabór na Partnera w projekcie „Nie sami dzielni -III edycja” do dnia 20 lutego 2023r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich. Dla ofert przesyłanych drogą pocztową lub usług kurierskich liczy się data wpływu.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do wspólnej realizacji ww. projektu.
 2. Negocjowania warunków realizacji zadań.
 3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Uwaga;

Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

 1. Regulamin otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie, wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim.docxMS Word document, opens a new window

 2. Załączniki do regulaminu konkursu.docxMS Word document, opens a new window
 3. Zarządzenie w sprawie regulaminu otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych.docxMS Word document, opens a new window
 4. Protokół z posiedzenia komisji – Wybór oferty NGO.docxMS Word document, opens a new window

Post meta