Bezpłatne szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – wolne terminy

W związku z realizacją projektu pt. NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Szkolenia skierowane są do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego – kadra OPS: pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych – starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej
lub/i niepełnosprawnej, bezpośrednio zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu.

Nazwa i czas trwania szkoleń:

Część nr 1/Temat szkolenia: Nawiązywanie satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów – wolne terminy.

Szkolenie 2-dniowe (16h) – 60 osób (3 grupy po 20 osób).

Część nr 2/Temat szkolenia: Organizowanie czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym – wolne terminy.

Szkolenie 2-dniowe (16h) – 60 osób (3 grupy po 20 osób).

Miejsce i terminy szkoleń:

Budynki na terenie miasta Opole, w terminie od marca do czerwca 2022 r.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Zostanie przedstawiony po zakończonej rekrutacji przed rozpoczęciem szkoleń.

Rekrutacja:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie właściwego
  dla danego tematu szkolenia formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem rops@rops-opole.plSend email do wyczerpania wszystkich miejsc.
 2. Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu z jednego tematu.
 3. Przesłany formularz musi być podpisany przez kandydata/kę na  szkolenie i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika na szkoleniu.
 4. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu zostaną przekazane telefonicznie lub pocztą e-mail jedynie osobom zakwalifikowanym.
 5. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych,
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu w podanych tematach w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji, w przypadku zgłoszenia
   się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie,
  • kolejność zgłoszeń, w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki,
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia.
 6. Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie 60 uczestników w każdym temacie szkolenia.
 7. Maksymalnie do 4 osób z jednej jednostki może uczestniczyć w jednym szkoleniu.
 8. Informacje nt. szkoleń oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl.
 9. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Ewą Skarżyńską, tel. 77/ 44 15 250 wew. 29.
 10. Załączniki:

Post meta