Wznowione zostaje szkolenie pn. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

realizowane w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Miejscem realizacji szkolenia jest Hotel Festival w Opolu, ul. Ozimska 86, a każdy zjazd rozpoczyna się o godz. 9.00.

Ustala się terminy kolejnych zjazdów szkolenia:

  • II zjazd – 14-15-16.09.2020 r.
  • III zjazd – 21-22-23.10.2020 r.
  • IV zjazd – 16-17-18.11.2020 r.
  • V zjazd – 7-8-9.12.2020 r.

Szkolenie odbędzie się zgodnie z wytycznymi rekomendowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl external, opens a new windowlub https://www.gov.pl/web/koronawirusexternal, opens a new window

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu szkolenia.

Post meta