Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację przedsięwzięcia pn. „REGIONALNY DZIEŃ SENIORA” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3.07.2023 r.

  1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały Nr 9953.2023 z dn. 3.07.2023.pdfPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej – załącznik 1 do Ogłoszenie konkursu.pdfPDF document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej – załącznik 2 do Ogłoszenie konkursu.pdfPDF document, opens a new window

16.08.2023 r.

  1. Uchwała 10217.2023 z 8.08.2023 – rozstrzygnięcie konkursu.pdfPDF document, opens a new window