Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację przedsięwzięcia pn. „REGIONALNY DZIEŃ SENIORA” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6.06.2023 r.

  1. Uchwała 9706.2023 ZWO z 5.06.2023.pdfPDF document, opens a new window
  2. Załącznik do Uchwały 9706.2023 ZWO z 5.06.2023.pdfPDF document, opens a new window
  3. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Karta oceny formalnej.pdfPDF document, opens a new window
  4. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Karta oceny merytorycznej.pdfPDF document, opens a new window

3.07.2023 r.

  1. Uchwała Nr 9952.2023 z dn. 3.07.2023 – unieważnienie konkursu.pdfPDF document, opens a new window