Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „WYRÓWNYWANIE SZANS” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

27.02.2023 r.

  1. Ogłoszenie konkursu – Załącznik do Uchwały nr 8904.2023 z 27.02.2023.docMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Karta oceny formalnej – Wyrównywanie szans.docMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Karta oceny merytorycznej – Wyrównywanie szans.docMS Word document, opens a new window

12.05.2023 r.

  1. Uchwała – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 do uchwały 9472.2023 – wykaz złożonych ofert.xlsxMS Excel document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 do uchwały 9472.2023 – wykaz przyznanych dotacji.xlsxMS Excel document, opens a new window