Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.01.2023 r.

  1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do uchwały nr 8699.2023 z dn. 23.01.2023.docMS Word document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej – załącznik 1 do ogłoszenia.docMS Word document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej – załącznik 2 do ogłoszenia.docMS Word document, opens a new window