Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Rozwój aktywności społecznej dzieci niesamodzielnych wraz z opiekunami – organizacja 2-dniowego pobytu w wybranym miejscu na terenie woj. opolskiego dla dzieci niesamodzielnych wraz z opiekunami” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.01.2023 r.

  1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do uchwały 8697.2023 z dn. 23.01.2023.docMS Word document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej – załącznik 1 do ogłoszenia.docMS Word document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej – załącznik 2 do ogłoszenia.docMS Word document, opens a new window

11.04.2023 r.

  1. Wyniki konkursuexternal, opens a new window