Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku pn. Usługi integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy w ramach projektu pn. ”Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11.07.2022 r.

  1. Ogłoszenie.pdfPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej.pdfPDF document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej.pdfPDF document, opens a new window
  4. RODO – Klauzula informacyjna.pdfPDF document, opens a new window

4.08.2022 r.

  1. Wykaz braków w ofertach.pdfPDF document, opens a new window

23.08.2022 r.

  1. Uchwała nr 7714.2022 z 23.08.2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu.pdfPDF document, opens a new window
  2. Wykaz złożonych ofert – załącznik nr 1 do uchwały nr 7714.2022 z 23.08.2022 r.pdfPDF document, opens a new window
  3. Wykaz przyznanych dotacji – załącznik nr 2 do uchwały nr 7714.2022 z 23.08.2022 r.pdfPDF document, opens a new window