Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na zadanie pn.: Organizacja Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” w ramach projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

31.05.2022 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 24.06.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 08.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 29.07.2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Pan Roman Ciasnocha tel. 77 4427536.

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdfPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej.pdfPDF document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej.pdfPDF document, opens a new window
  4. Klauzula RODO.pdfPDF document, opens a new window

27.06.2022 r.

Lista ofert.docxMS Word document, opens a new window

22.08.2022 r.

Uchwała rozstrzygająca.docxMS Word document, opens a new window