Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych”, realizowane w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdfPDF document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej spotkanie integracyjne.pdfPDF document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej spotkanie integracyjne.pdfPDF document, opens a new window
  4. Klauzula RODO.pdfPDF document, opens a new window

7.06.2022 r.

  1. Uchwała numer 7214/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 czerwca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych”, realizowane w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdfPDF document, opens a new window

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 12.05.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 13.06.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 05.07.2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Pani Martyna Mrukot-Kostrzycka tel. 77 4415250 wew. 30.