Medal „Serce Dziecku”

2013 r.

Już od ponad ćwierćwiecza dzieci i młodzież z województwa opolskiego zgłaszają swoje kandydatury do Opolskiego Tytułu „Serce Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Medalu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Kandydaci na członków Kapituły zostali wybrani z grona przewodniczących samorządów uczniowskich, zgłoszonych przez dyrektorów opolskich szkół, którzy od lat z zaangażowaniem i zapałem uczestniczą w realizacji tego zaszczytnego i jednocześnie niezmiernie miłego wydarzenia. Marszałek Województwa Opolskiego Zarządzeniem nr 67/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania Dziecięco – Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku” dokonał wyboru członków Kapituły w składzie:

  1. Karolina Barańska – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu,
  2. Jakub Wach – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu,
  3. Anna Klimek – przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu,
  4. Agata Brzozowska – przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,
  5. Magdalena Szczotka – przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu,
  6. Alicja Klisz – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu.

W dniu 28 maja br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu odbyło się posiedzenie Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły. Członków Kapituły przywitał dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki, który omówił idee i zasady przyświecające nadawaniu Tytułu oraz życzył dzieciom owocnych obrad. Podczas intensywnego, kilkugodzinnego posiedzenia członkowie Kapituły spośród 8 zgłoszonych kandydatur przyznali Tytułu „Serce Dziecku” 4 osobom, tj.:

  1. Pani Elżbiecie Sobolewskiej – Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczmy się żyć razem” w Opolu, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili uczniowie szkoły w Kup,
  2. Pani Renacie Pietruńko – Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili podopieczni Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
  3. Pani Monice Witkowskiej – Kubas – certyfikowanej specjalistce terapii uzależnienia oraz pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej, koordynatorowi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili podopieczni Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” – S.A.P.R.A.,
  4. Panu Jerzemu Basałaj – prywatnemu przedsiębiorcy, dla którego z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpił Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.

W dniu 9 czerwca 2013 r. podczas XIX Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu odbyła się uroczysta dekoracja tegorocznych kawalerów Tytułu „Serce Dziecku”.
Wyróżnieni nie ukrywali radości i wzruszenia. Podkreślali, że odznaczenie stanowi dla nich dodatkową motywację do podejmowania kolejnych wyzwań dla dobra dzieci i młodzieży. Zgodnie z tradycją przed otrzymaniem medali, kawalerowie musieli z uśmiechem na twarzy wypić sok cytrynowy. Dekoracji osób odznaczonych dokonali Wicemarszałkowie Województwa Opolskiego – Barbara Kamińska i Roman Kolek, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO – Stanisław Łągiewka, Dyrektor ROPS w Opolu – Adam Różycki, prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko – twórca i pomysłodawca Medalu „Serce Dziecku” oraz dzieci i młodzież wdzięczni za okazywane im serce.
Kolejna – XXVI już edycja Medalu „Serce Dziecku” – zakończyła się. Grono odznaczonych powiększyło się o osoby, które swoim zapałem, energią, entuzjazmem oraz ciężką i wytrwałą pracą udowadniają, że jest to najpiękniejszy trud i wysiłek, bo zdobyć serce dziecka znaczy bardzo wiele.