Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."Projekt pn. "Opolskie Przeciw Przemocy" 2010 r.


Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie

Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Uniwersytet Opolski

Adresaci projektu:
bezpośredni: pracownicy socjalni, policja, przedstawiciele sądu, edukacji, służby zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organów administracji rządowej, samorządowej oraz ngo - 330 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny - ok. 75 tys. osób.

Wydatkowane środki: 110 865,99 zł (dotacja - 80 984,47 zł, środki własne - 29 881,52 zł)


Działania zrealizowane w ramach projektu:

Działanie 1: opracowanie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie woj. opolskiego

Działanie 2: przeprowadzenie kampanii społeczno - informacyjnej - emisja spotu antyprzemocowego w lokalnych mediach
- informacje prasowe, wydruk ulotek, plakatów oraz ich dystrybucja - organizacja konferencji pn. "Problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych"
- organizacja otwartej kampanii społecznej (marsz przeciw przemocy, emisja spotu antyprzemocowego na telebimach, kolportaż ulotek, spektakle dotyczące przemocy, bezpłatne porady specjalistów)

Działanie 3: przeprowadzenie cyklu szkoleń interdyscyplinarnych dla 60 pracowników tzw. pierwszego kontaktu, tj. policji, służby zdrowia, pracowników socjalnych, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli sądów i edukacji, organizacji pozarządowych

Działanie 4: sfinansowanie utworzenia dwóch tzw. niebieskich pokoi przy KPP w Strzelcach Opolskich oraz Kędzierzynie - Koźlu

Działanie 5: wydanie 100 szt. publikacji pn. "Godne życie - problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych" dotyczącej problematyki przemocy na terenie województwa opolskiego oraz jej dystrybucjaMarsz przeciw przemocy główną ulicą Opola
Tzw. niebieski pokój utworzony w ramach realizacji projektu


Kampania społeczno-informacyjna