Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."


Projekt pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym
oraz ich opiekunom"


O projekcie

Lider Projektu Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim podpisał w dniu 9 kwietnia 2019 roku umowę z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 o dofinansowanie Projektu pn.: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 027 195,86 zł i obejmuje:
 1. Dofinansowanie w kwocie 6 640 700,86 zł, co stanowi 94,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu z następujących źródeł:
 2. ze środków europejskich w kwocie 5 973 116,48 zł co stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych Projektu;
 3. ze środków dotacji celowej w kwocie 667 583,60 zł, co stanowi 9,5 %;
 4. Wkład własny w kwocie 386 495,78 zł co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
O projekcie
Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego pod nazwą "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom". Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku.

Wsparcie dla osób niesamodzielnych i starszych realizowane będzie poprzez:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Lider projektu

Zadanie nr 1: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego - weryfikacja

W ramach zadania powstanie 20 klubów seniora, w miejscowościach, głównie wiejskich w których brak jest oferty dla osób niesamodzielnych. Weryfikacja i szkolenie animatorów.

Zadanie nr 2: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego - Prowadzenie

W ramach zadania powstanie 20 klubów seniora, w miejscowościach, głównie wiejskich w których brak jest oferty dla osób niesamodzielnych. Prowadzenie klubu seniora.

Zadanie nr 3: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego - Monitoring i bieżąca ewaluacja połączona z poszukiwaniem źródeł finansowania tej usługi po zakończeniu projektu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - Partner projektu zorganizuje:
Zadanie nr 4: Aktywizacja kulturalna seniorów- warsztaty stacjonarne.

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalnej.

Zadanie nr 5: Aktywizacja kulturalna seniorów-terapia zajęciowa w miejscu pobytu osób niesamodzielnych.

W ramach zadania przewiduje się zastosowanie tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach typu Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, Świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim w ramach tzw. terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego tych osób.

Zadanie nr 6: Aktywizacja kulturalna seniorów w ośrodkach kulturalnych

Zadanie przewiduje udział osób starszych i niesamodzielnych w spektaklach teatralnych w ośrodkach kulturalnych. W ramach zadania zaplanowano udział max 160 os na 1 spektaklu - śr. ok 1 spektakl w miesiącu. W ramach tego zadania zostanie zapewniony transport dla tych osób z całego województwa autokarami, busami, samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 7: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - pakiet szkoleniowy certyfikowany.

Zadanie zakłada realizację pakietu z 5 edycji (po jednej edycji w każdym roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) pakietu 3 szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego -kadra OPS - głównie pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych- starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu. Tematyka szkoleń:

 1. Asystent seniora
 2. Zespoły demencyjne wieku podeszłego
 3. Udzielanie pierwszej pomocy osobom starszym
Zadanie nr 8: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej -szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Zadanie zakłada realizację szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. tj. kadry pom. i integracji społ.,-kadra OPS- gł. Pracownicy, socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych, asystenci osobiści, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu. W szkol. zakłada się także możliwość udziału opiekunów nieformalnych, rodzinnych.

Tematyka szkoleń:
 1. Praca z osobą starszą - nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji
 2. Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi
 3. Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych
 4. Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym

Zadanie nr 9: Regionalny Dzień Seniora

organizowany w październiku 2020, 2021, 2022, który w całej Polsce jest miesiącem osób starszych. W ramach zdania planuje się m.in.: -organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów, prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów i możliwości - wykład "Bezpieczny Senior", - organizację występów artystycznych, w tym zespołów senioralnych, ale także w ramach integracji międzypokoleniowej zespołów młodzieżowych i dziecięcych, kabaret,- organizację stoisk informacyjnych - wystawienie namiotu, w którym realizowane będą badania: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, - zorganizowanie mobilnego gabinetu (minibusa), gdzie wykonywane będą badania EKG, - skromny poczęstunek (kawa, herbata, ciasto).

Zadanie nr 10: Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych

Platforma wsparcia i promocji działań w zakresie integracji społ. osób starszych, w tym także niepełnosprawnych. W zakresie inicjatyw będzie ukierunkowany na identyfikowanie dostępnych w województwie opolskim usług kierowanych do osób starszych ,tworzeniu bazy danych, w tym m.in. o usługach kulturalnych., edukacyjnych., aktywizacji społecznej., zdrowotnej, itp., a także tych oferowanych przez sektor "Srebrnej ekonomii".

Zadanie nr 11: Empowerment "Senior" - Kwartalnik

Kwartalnik będzie nieodpłatnie dystrybuowany do sieci instytucji pomocy i integracji społecznej seniorów, bezpośrednio trafiając do beneficjentów m. in. w UTW, ops, dps, śds, senioralnych organizacjach pozarządowych i wszystkich instytucjach zainteresowanych problematyką wsparcia społ. osób starszych.

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku - partner projektu organizuje

Zadanie nr 12: Rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych - Przygotowanie i szkolenia

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.

Zadanie nr 13: Rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych - Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych + Superwizja opiekunów Działania opiekunów i superwizja.

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Zadanie nr 14: Mobilne biuro obsługi seniora - Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pomocy w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.

Termin realizacji projektu: do 30.12.2022 r.

Cel główny projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz do usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Realizacja projektu wpłynie na realizację celu szczegółowego RPO WO 2014-2020 - Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie poprzez rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, dziennych usług opiekuńczych (klubów seniora), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym: działania wspierające ich aktywność społeczną i kulturalną, działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Zakłada się realizację 2 typów rezultatów projektu:

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do osób/rodzin zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz do osób zatrudnionych w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz SZOOP RPO 2014 - 2020 wsparciem objęte zostaną: 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne, w pierwszej kolejności te, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU


Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów określa umowa partnerska z dnia 22 styczeń 2018 r.

Zdjęcia ze spektakli teatralnych w teatrze Ekostudio
- w dniu 19 sierpnia 2019 r.:
- w dniu 1 lipca 2019 r.:

- w dniu 28 czerwca 2019 r.:

- w dniu 26 maja 2019 r.:

- w dniu 19 sierpnia 2019 r.:

- w dniu 27 września 2019 r.:

- w dniu 6 października 2019 r.:

- w dniu 29 listopada 2019 r.:

- w dniu 1 grudnia 2019 r.:


2 stycznia 2019 r.
W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach
Więcej...

Karta zgłoszeniowa Metody pracy 05-06.02.2020 r.
Karta zgłoszeniowa Praca z osobą starszą 07.02.2020 r.
Karta zgłoszeniowa Savoir Vivre 20.02.2020 r.
Karta zgłoszeniowa Zespół stresu 05-06.03.2020 r.
Karta zgłoszeniowa Zespół stresu 19-20.03.2020 r.
Merytoryczny program metody pracy
Merytoryczny program praca z osobą starszą
Merytoryczny program szkolenia savoir vivre
Merytoryczny program szkolenia zespol stresu