Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin


KONSULTACJE MODELU KOOPERACJI instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych (dla miast pow. 20 tys. ludności)

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zaprasza do udziału w konsultacjach Modelu kooperacji, opracowanego w ramach projektu międzyregionalnego samorządów wojewódzkich: Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Łódzkiego, Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
    Konsultacje Modelu adresowane są do przedstawicieli wszystkich powiatów i gmin (powyżej 20 tysięcy mieszkańców). Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat założeń i rozwiązań zaproponowanych w opracowanym Modelu.
    Dokument powstał przy udziale ekspertów z wymienionych czterech województw. Jego podstawowym celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współdziałania i współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych (w tym sądownictwa, Policji, ochrony zdrowia, edukacji), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
    Model opiera się na założeniu, że brak jest jednej, optymalnej formy wsparcia dla osób czy rodzin, korzystających z pomocy społecznej, zatem wykorzystując potencjał oraz zasoby lokalnych instytucji można zaproponować bardziej spersonalizowane formy wsparcia uwzględniające specyficzne potrzeby osób i rodzin. Model zawiera więc proponowany wzór współpracy z klientami i na ich rzecz, a także pomiędzy lokalnymi instytucjami czy zespołami pracowników.
    Zachęcamy do zapoznania się z treścią Modelu oraz podzielenia się z nami Państwa opinią na temat zaproponowanych w nim założeń i rozwiązań. Wszelkie spostrzeżenia będą dla nas bardzo pomocne w przygotowaniu ostateczniej wersji Modelu, którego pilotaż rozpoczyna się w kwietniu 2019 r.
    Konsultacje w formie elektronicznej prowadzone będą do 5 marca 2019 r.
    Uwagi można składać pobierając i wypełniając zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Opolu formularze zgłaszania uwag (3 formularze: dla treści dokumentu, narzędzi w Modelu i załączników do Modelu) oraz przesyłając na adres hls@rops-opole.pl

Formularz zgłaszania uwag do MODELU KOOPERACJI-Treść dokumentu

Formularz zgłaszania uwag do MODELU KOOPERACJI-Narzędzia

Formularz zgłaszania uwag do MODELU KOOPERACJI-Załączniki

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu pn. "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Załącznik nr 1 - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszenia udziału w działaniach niebędących formami wsparcia - Kooperacje3D

1. Model Kooperacji (dla miast pow. 20 tys. ludności)

2. Wykaz Narzędzi w Modelu Kooperacji wraz z opisem zastosowania i statusem

3. Narzędzia Modelu Kooperacji (plik spakowany w formacie ZIP)

4. Załączniki do Modelu Kooperacji (plik spakowany w formacie ZIP)