Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Informacje o konkursach

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019 - 2021 zadania publicznego związanego z realizacją zadania Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: prowadzenie trzech mieszkań wspomaganych (MW) w ramach projektu pt. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych


Więcej...