Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


Informacje

Link do strony MRPiPS dotyczący szkolenia z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/specjalizacja-w-zawodzie-pracownik-socjalny/#akapit1
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/ 2012/pracownik%20socjalny/Rozporzadzenie%20Ministra%20Pracy %20i%20Polityki%20Spolecznej %20z%20dnia%2017%20kwietnia%202012%20r. %20w%20sprawie %20specjalizacji%20w%20zawodzie% 20pracownik%20socjalny_22-05-2012.pdf


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Ponikowska
tel. 77 44 15 250 wewn. 20
e-mail: a.ponikowska@rops-opole.pl