Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


Nabór

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" informuję, że szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi, które rozpocznie się 2 grudnia 2017 r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów). Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest dla 20 osób z woj. Opolskiego, 66 osób z woj. Śląskiego, 60 osób z woj. Dolnośląskiego i 40 osób z woj. Lubuskiego i będzie prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi, na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r. w systemie 13,5 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

Grupa docelowa:
W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista posiadający I stopień specjalizacji i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia l7 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Warunki udziału:
Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1-3 ww. rozporządzenia, tj.:
Z projektu zostaną pokryte koszty:
Rekrutacja:
Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c: Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. O zakwalifikowaniu będzie decydować:
Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl w zakładce Specjalizacja II stopnia - Nabór. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację p. Agnieszką Ponikowską tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

Załączniki:

1. Harmonogram zjazdów.
2. Karta zgłoszenia/skierowania.
3. Wzór zobowiązania - umowy z pracodawcą.
4. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu.