Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt partnerski pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

    ROPS w Opolu realizuje od września 2017 r. zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia: Obowiązująca od 2012 r. Ustawa o Wspieraniu Rodziny i Pieczy Zastępczej nałożyła na kadrę systemu Wspierania Rodziny i pieczy Zastępczej obowiązek podnoszenia kompetencji im kwalifikacji zawodowych. Ponadto potrzeby te zostały wskazane w programach strategicznych i operacyjnych województw makroregionu południowego: strategiach rozwoju województw, strategiach wojewódzkich w zakresie polityki społecznej, wojewódzkich programach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wojewódzkich programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższy projekt jest odpowiedzią na powyższe obowiązki i potrzeby ponieważ głównym celem jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie w okresie od 2017 r. do 2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz superwizji umożliwiającej wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy.


Wykaz szkoleń


Regulamin uczestnictwa


Umowa partnerska z dnia 13 czerwca 2017 r.

7 lutego 2018 r.
W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
Więcej...


Blok I - szkolenia dla kadry zaraządzającej

Ocena i motywacja pracowników:
Formularz zgłoszenia - gr. I 26.03.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 27.03.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. III 28.03.2018 r.

Jak rozwiązywać konflikty w zespole:
Formularz zgłoszenia - gr. I 3-4.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 5-6.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. III 9-10.04.2018 r.

Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami:
Formularz zgłoszenia - gr. I 11-12.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 16-17.04.2018 r.


Blok II - szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel:

Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej:
Formularz zgłoszenia - gr. I 18-19.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 23-24.04.2018 r.

Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele):
Formularz zgłoszenia - gr. I 25-26.04.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 7-8.05.2018 r.

Technika budowy polityk i strategii:
Formularz zgłoszenia - gr. I 9-10.05.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 14-15.05.2018 r.
9 maja 2018 r.
W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
Więcej...


Blok III - szkolenia z zakresu stosowania prawa

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego):
Formularz zgłoszenia - gr. I 7-8.06.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 11-12.06.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. III 13-14.06.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. IV 18-19.06.2018 r.

Prawo w praktyce - prawo pracy:
Formularz zgłoszenia - gr. I 20-21.06.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 25-26.06.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. III 27-28.06.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. IV 3-4.07.2018 r.

Zamówienia publiczne - procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie:
Formularz zgłoszenia - gr. I 10-12.07.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 17-19.07.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. III 24-26.07.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. IV 1-3.08.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. V 7-9.08.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. VI 21-23.08.2018 r.
9 maja 2018 r.
W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
Więcej...


Biok IV - Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracuiącvch z dziećmi i rodzinami:

Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej - metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziny zastepczq lub prowadzqcym rodzinny dom dziecka:
Formularz zgłoszenia - 4.09.2018 r.

Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierajqcymi rodzinę - organizator rodzinnej pieczy zastępczej (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastepcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka:
Formularz zgłoszenia - gr. I 5.09.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 6.09.2018 r.

Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy:
Formularz zgłoszenia - 7.09.2018 r.

Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki:
Formularz zgłoszenia - 10.09.2018 r.

Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem:
Formularz zgłoszenia - 11.09.2018 r.

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny - skala oceny rodziny:
Formularz zgłoszenia - gr. I 12.09.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 13.09.2018 r.

Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej:
Formularz zgłoszenia - 14.09.2018 r.

Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci:
Formularz zgłoszenia - gr. I 17.09.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 18.09.2018 r.

Metoda dialogu motywującego - praca z trudnym nastolatkiem:
Formularz zgłoszenia - gr. I 19.09.2018 r.
Formularz zgłoszenia - gr. II 20.09.2018 r.

Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka:
Formularz zgłoszenia - 21.09.2018 r.

Praca z dzieckiem zdolnym:
Formularz zgłoszenia - 24.09.2018 r.