Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyNabór

    W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszam do udziału w II turze szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Ww. szkolenie zostanie zrealizowane w okresie 26.08.2017 r. do 29.04.2018 r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów) i jest przeznaczone dla 30 osób z woj. Śląskiego, dla 20 osób z woj. Opolskiego i 50 osób z woj. Dolnośląskiego. Realizacja zadania odbędzie się na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-5111.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015 r. w systemie 11 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).
    W specjalizacji I stopnia mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 1 pkt 1-2 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty: Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na nr faksu: 77/ 44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w specjalizacji. Zgłoszenia wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie proszę przesłać w terminie do 15.03.2017 r. Ponadto prosimy o przesłanie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania - umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (wg załączonych wzorów). Następnie oryginały ww. dokumentów proszę przesłać drogą pocztową na adres ROPS w Opolu.

    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. O zakwalifikowaniu na określoną turę będzie decydować: Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl w zakładce Specjalizacja I stopnia - Nabór. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację p. Agnieszką Ponikowską tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

Załączniki:
1. Harmonogram zjazdów na II turę
2. Karta zgłoszenia/skierowania
3. Wzór zobowiązania - umowy z pracodawcą
4. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu