Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny"


O projekcie:
Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach ww. projektu planuje się organizację szkolenia specjalizacyjnego w turach: I tura od 17.09.2016 r. do 28.05.2017 r., II tura 26.08.2017 r. do 29.04.2018 r., które odbędzie się w systemie 11 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego będzie spełnianie określonych wymagań tj.:
    W ramach realizowanego projektu zostaną pokryte koszty:
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. - 31.07.2018 r.


Całkowite koszty projektu: 1 208 788,80 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 172 488,80 zł.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucjach w formie szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Realizacja tego celu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnieni w woj. Opolskim (40 osób), dolnośląskim (100 osób) i śląskim (60 osób), łacznie 200 osób na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:
Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr z wykorzystaniem specyficznych metod i narzędzi pracy. Działania te przyczynią się do indywidualizacji pracy z klientem, dostosowania pomocy do potrzeb odbiorców, zwiększenia jej trafności. Przełoży się to na poprawę skuteczności pomocy, zależnej od kompetencji merytorycznych kadry, mającej bezpośredni kontakt z klientem, świadczącej usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne. Jednocześnie podjęte działania będą wspierać proces zmian w systemie pomocy społecznej, wynikających z planowanych zmian prawnych, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej i aktywizacyjnej pomocy społecznej.