Aktualności

Loga projektu

Prezentacje z konferencji z 21.09.2018 r.

Case managment i empowerment – żeby klientowi chciało się chcieć (format .pptx)otworzy się w nowym oknie

Formy i zasady współpracy międzysektorowej i międzyresortowej (format .pptx)otworzy się w nowym oknie

Już współpracujemy. Przykłady dobrych praktyk interdyscyplinarnego podejścia do zmniejszenia wykluczenia społecznego w gminie(format .pdf) - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Relacja pracownika socjalnego z klientem w ramach pracy socjalnej (format .odp)otworzy się w nowym oknie

KOOPERACJE 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (format .pptx)otworzy się w nowym oknie

Reorganizacja w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz wprowadzanie nowych usług jako jedna z form ułatwienia korzystania z usług przez osoby/rodziny/grupy społeczne (format .pptx)otworzy się w nowym oknie

Sieciowy model pomocy społecznej (format .pptx)otworzy się w nowym oknie

Wspólne działanie gwarancją sukcesu – model interdyscyplinarnej współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej (format .pptx)otworzy się w nowym oknie

Współpraca międzyinstytucjonalna (pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, edukacji) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Opolu (format .pptx)otworzy się w nowym oknie