Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

16.07.2021 r.

  1. Uchwała 2021 – Opolski Dzień Rodziny.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik do uchwały – Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  3. Instrukcja podpisywania oferty podpisem zaufanym.pdfPDF document, opens a new window
  4. Klauzula RODO.docxMS Word document, opens a new window

19.08.2021 r.

  1. Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docxMS Word document, opens a new window

25.08.2021 r.

  1. Uchwała – unieważnienie konkursu wraz z ogłoszeniem o unieważnieniu.docxMS Word document, opens a new window